Privaatsuspoliitika veebilehekülje kasutajatele

 

I.                Isikuandmete Vastutava töötleja andmed

1.                       Teatame lugupidamisega, et Sinu isikuandmete Vastutavaks töötlejaks on Joanna Gołębska ja Rusłan Laszczowski, kes teostavad ettevõtte EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI all tsiviillepingu vormis majandustegevust. Majandustegevuse teostamise koha aadress ja kirjavahetuse aadress: tn Chemiczna 18, 44-121 Gliwice, KMKR number: 6312512210 REGISTRIKOOD: 240553641, edaspidi „Vastutav töötleja” või „Teenusepakkuja”.

2.                       Isikuandmete kaitse asjus Vastutava töötlejaga ühenduse võtmine on võimalik e-posti aadressil: iod@hairtalk.pl.

 

II.               Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused

1.         Meie tegevusvaldkonnaga kooskõlas elektroonilisel teel teenuste osutamiseks töötleb Teenusepakkuja Sinu isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, so:

a.        kliendiga ühenduse võtmiseks. Sellise andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) art 6 lõik 1 punktid a ja f, mis võimaldab töödelda isikuandmeid kasutaja poolt Teenusepakkujaga ühenduse võtmise alustamise läbi väljendatud nõusoleku alusel ning seoses vastutava töötleja õigustatud huviga, milleks on kirjavahetuse arhiveerimine.

b.        analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel – siis on töötlemise õiguslikuks aluseks Vastutava töötleja õigustatud huvi (GDPR art 6 lõik 1 punkt f), mis põhineb kasutavate funktsioonide ja osutatavate teenuste parandamiseks Kasutajate aktiivsuse ning ka nende eelistuste analüüsimisel;

c.         võimalikeks tuvastamisteks ja vaidluste menetlemiseks või nende eest kaitseks – töötlemise õiguslikeks aluseks on Vastutava töötleja õiguste kaitsel põhinev õigustatud huvi (GDPR art 6 lõik 1 punkt f);

d.        Vastutava töötleja turunduslikel eesmärkidel (GDPR art 6 lõik 1 punkt f).

2.        Vastutav töötleja töötleb järgnevaid Kasutajate andmeid:

a.        nimi ja perekonnanimi

b.        e-posti aadress

c.         postiaadress

d.        telefoninumber (valikuliselt)

 

III.             Nõusolekust taganemise õigus

1.                       Kui isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku alusel, võib antud nõusolekust igal hetkel taganeda.

2.                      Isikuandmete töötlemisega nõusolekust taganemise soovi korral piisab selleks vahetult Teenusepakkujale e-posti teate saatmisest aadressile iod@hairtalk.pl.

3.                       Kui Sinu isikuandmete töötlemine toimus nõusoleku alusel, ei mõjuta taganemine enne taganemist läbi viidud töötlemise seaduslikkust.

 

IV.            Isikuandmete esitamise vajadus

1.                       Ükskõik milliste isikuandmete esitamine on vabatahtlik ja sõltub Sinu otsusest. Siiski on mõningatel juhtudel teatud isikuandmete esitamine nõutav Sulle elektrooniliste teenuste ja muude meie veebilehekülje raames saadaolevate tööriistade kasutamise võimaldamiseks.

2.                       Kasutaja poolt veebileheküljel saadaolevate elektrooniliste teenuste kasutamiseks nõutavate isikuandmete ulatus on igakordselt märgitud Teenusepakkuja veebileheküljel.

 

V.              Isikuandmete saajad

1.                       Sarnaselt enamuse ettevõtetega kasutame ka meie oma tegevuses muude ettevõtete abi, mis on seotud isikuandmete välistele üksustele korduva edastamise vajadusega. Seoses ülaltooduga edastame Sinu isikuandmeid meie veebimajutajale ja lehekülge haldavale informaatikaettevõttele. Lepingu sõlmimise korral edastame Sinu andmed ka raamatupidamiskontorile ja arvete väljastamise programmi teenindavale ettevõttele.

2.                       Samuti võib juhtuda, et nt asjakohase seadusesätte või asutuse otsuse alusel oleme sunnitud edastama Teie isikuandmeid ka muudele riiklikele või eraettevõtetele.

3.                       Omalt poolt tagame, et vältimaks teabe edastamist selleks mitte volitatud isikule, analüüsime igat isikuandmete avaldamise nõuet väga tähelepanelikult ja põhjalikult.

 

VI.            Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele

1.                       Teatame lugupidamisega, et seoses meie poolt kasutatava kasutajate tegevust jälgiva tehnoloogiaga, Facebooki pikslikoodide ja Google Tag Manager koodi [p1] kujul, hakatakse Teie isikuandmeid meie poolt edastama Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

2.                      Meie puhul edastatakse isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse.

3.                       Google LLC ja Facebook Inc. on liitunud andmekaitseraamistikuga Privaatsuskilp (nn Privacy Shield).

4.                      Programmiga Privaatsuskilp ühinenud ettevõtete suhtes on Euroopa Komisjon kinnitanud isikuandmete kaitse nõuetekohase taseme. Asjaomane kinnitus saabus peale Euroopa Komisjoni poolt 12. juulil 2016. a vastu võetud rakendusotsust — rohkem võib selle kohta lugeda Euroopa Komisjoni leheküljel, aadressil https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.

VII.          Isikuandmete töötlemine

1.                        Kooskõlas kehtivate seaduseeskirjadega töötleme Sinu isikuandmeid ainult seatud eesmärgi saavutamiseks vajaliku aja jooksul. Selle aja möödudes Sinu isikuandmed kustutatakse või hävitatakse.

2.                       Mis puutub isikuandmete töötlemise erinevaid ajavahemikke, teatame lugupidamisega, et töötleme isikuandmeid järgnevate ajavahemike jooksul:

a)                       kirjavahetuse pidamise aja jooksul ja 5 aastat peale selle lõppemist (vastutava töötleja põhjendatud huviks oleva arhiveerimise eesmärkidel) — küsimuste esitamisel vastuste eraldamiseks töödeldaval kujul isikuandmete suhtes,

b)                       kuni vaide eduka sisseandmiseni— Teenusepakkuja õiguslikult põhjendatud huvi aluse või turunduslike eesmärkide suhtes,

c)                       nõusolekust taganemiseni – nõusoleku alusel töödeldavate andmete suhtes,

d)                       lepinguga seotud potentsiaalsete vaidluste aegumiseni – lepingu alusel töödeldavate andmete suhtes.

3.                        Aastate perioode arvestame aasta, milles me isikuandmeid töötlema hakkasime, lõpust. Sinu poolt õiguse olla unustatud kasutamise korral vaadatakse sellised olukorrad läbi individuaalselt.

4.                       Pärast töötlemise perioodi möödumist kustutatakse või anonümiseeritakse andmed pöördumatult.

 

 

VIII.         Andmesubjektide õigused

1.                       Teatame lugupidamisega, et Sulle kuulub õigus:

a)                      andmete töötlemise kohta teabe saamisele,

b)                      isikuandmete koopiate saamisele,

c)                       isikuandmete parandamisele,

d)                      isikuandmete kõrvaldamisele,

e)                      isikuandmete töötlemise piiramisele,

f)                        vaidele isikuandmete töötlemise suhtes,

g)                      isikuandmete ülekandmisele,

h)                      nõusolekust taganemisele.

2.                       Märgime, et toodud õigused ei oma absoluutset iseloomu, mistõttu võime kooskõlas seadusega mõningates olukordades nende Sinu suhtes täitmisest keelduda. Kui me aga lükkame nõude arvestamise tagasi, siis ainult peale põhjalikku analüüsi ja ainult olukorras, kui nõude arvestamise tagasilükkamine on tingimata vajalik.

3.                       Mis puutub vaide esitamise õigusesse, selgitame, et seoses Sinu eriolukorraga kuulub Sulle igal hetkel õigus Vastutava töötleja õiguslikult põhjendatud huvide (need on toodud punktis III) alusel isikuandmete töötlemise suhtes vaie esitada. Pead aga siiski meeles pidama, et kooskõlas eeskirjadega võime jätta vaide arvesse võtmata, kui tõendame, et:

a)                      esinevad töötlemise õiguslikud alused, mis on Sinu huvide, õiguste ja vabaduste suhtes ülimuslikud või

b)                      esinevad alused vaidluste tuvastamiseks, menetlemiseks või nende eest kaitseks.

4.                       Lisaks sellele võid igal hetkel esitada vaide Sinu isikuandmete turunduslikel eesmärkidel töötlemise suhtes. Sellises olukorras lõpetame peale vaide saamist andmete antud eesmärgil töötlemise.

5.                       Oma õigusi võid realiseerida meili saatmise läbi vahetult Teenusepakkuja aadressile iod@hairltalk.pl.

 

IX.                Kaebuse esitamise õigus

Kui arvad, et Sinu isikuandmeid töödeldakse vastuolus kehtiva seadusega, võid esitada kaebuse Isikuandmete kaitse ametile juhatajale.

 

X.              Lõppsätted

1.                       Käesoleva Privaatsuspoliitika reguleerimata alas kehtivad isikuandmete kaitset, elektroonilisel teel teenuste osutamist puudutavad ja muud kehtiva seaduse asjakohased eeskirjad.

2.                       Privaatsuspoliitikat värskendatakse jooksvalt. Kõikidest käesolevas Privaatsuspoliitikas tehtud muudatustest teavitatakse Sind veebilehekülje vahendusel. Privaatsuspoliitikasse sisseviidud muudatuste korral avaldab Vastutav töötleja dokumendi ajakohastatud teksti veebileheküljel.

3.                       Privaatsuspoliitika muudatused kehtivad alates veebileheküljel ajakohastatud teksti avaldamise päevast.

4.                       Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib alates 01.09.2019. a.